Mở tài khoản trực tuyến
Nơi dự kiến tham gia giao dịch: Bình Dương   Hồ Chí Minh   Hà Nội
Thông tin chủ tài khoản
Tên đầy đủ: (*)
Ngày sinh:
   (dd/mm/yyyy) (*) Giới tính:  (*)
Nơi sinh:  (*)
Số chứng minh thư:
(*)
Ngày cấp:
   (dd/mm/yyyy) (*)
Nơi cấp: (*)
Địa chỉ thường trú: (*)
Địa chỉ liên lạc: (*)
Email: (*)
Fax:
Điện thoại nhà riêng: (*)
Điện thoại cơ quan: (*)
Điện thoại di động: (*)
Tài khoản số:
Tại ngân hàng:
Hình thức liên lạc: Gửi thư     Email    Điện thoại    (chỉ chọn 1 ô)
Hình thức gửi sao kê hàng tháng:
Gửi thư Địa chỉ: 
 
Email Email: 
 
 
Quý khách muốn ủy quyền sử dụng tài khoản? Có       Không
Họ tên người được ủy quyền: (*)
Giới tính: (*)
Số chứng minh thư: (*)
Ngày cấp:
   (dd/mm/yyyy) (*)
Nơi cấp: (*)
Địa chỉ liên lạc: (*)
Điện thoại nhà riêng: (*)
Điện thoại cơ quan: (*)
Điện thoại di động: (*)
Email:
Fax:
Tài khoản số:
Tại ngân hàng:
Phạm vi ủy quyền
Thực hiện tất cả các quyền như chủ tài khoản
Thực hiện lệnh mua/bán chứng khoán
   
   
QUY ĐỊNH VỀ MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI FSC

ĐIỀU I: LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Hợp đồng này thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật Việt Nam. Hai bên trong hợp đồng này cam kết tuân thủ các văn bản pháp luật :
 1. Bộ Luật dân sự của Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện hành.
 2. Luật Chứng khoán,số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006
 3. Các văn bản hướng dẫn thi hành khác.

ĐIỀU II: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Theo hợp đồng này, Bên A đề nghị Bên B mở cho bên A tài khoản giao dịch chứng khoán (sau đây gọi tắt là tài khoản) để lưu giữ, quản lý chứng khoán , tiền và thực hiện các giao dịch chứng khoán cho Bên A thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán, các sở giao dịch chứng khoán.

ĐIỀU III: CÁC THỎA THUẬN CỤ THỂ

A .CÁCH THỨC NHẬN LỆNH :

 1. Trực tiếp (bằng phiếu lệnh):
 2. Theo phương thức này, Bên A phải trực tiếp đến tại trụ sở Bên B, chi nhánh của Bên B, phòng giao dịch hoặc đại lý nhận lệnh (nơi đã ký hợp đồng mở tài khoản) điền và ký tên đầy đủ vào các Phiếu lệnh mua, Phiếu lệnh bán, và Phiếu lệnh hủy theo mẫu của Bên B cung cấp, sau đó chuyển phiếu lệnh cho nhân viên môi giới của Bên B. Căn cứ các phiếu lệnh này Bên B sẽ chuyển lệnh vào hệ thống giao dịch chứng khoán.

 3. Gián tiếp(bằng phiếu lệnh kiêm phiếu ủy thác) :
 4. Theo phương thức này, Bên A sẽ thông báo cho nhân viên môi giới của Bên B các lệnh mua, lệnh bán, và lệnh hủy của mình thông qua các phương tiện truyền thông như điện thoại, fax, mạng internet (bên A đã đăng ký với bên B). Sau khi kiểm tra mật mã mà Bên A và Bên B đã thống nhất với nhau trong phiếu đề nghị mở tài khoản: nếu khớp đúng, nhân viên nhận lệnh của Bên B sẽ thay mặt Bên A điền vào các phiếu lệnh mua, bán chứng khoán chưa có chữ ký của Bên A và chuyển lệnh vào hệ thống giao dịch chứng khoán.

  Trong vòng 02 (hai) ngày sau, Bên A phải đến địa điểm giao dịch hoặc chi nhánh của Bên B (nơi mà mình đã ký hợp đồng mở tài khoản) ký tên vào các phiếu lệnh mua, bán chứng khoán đã được nhân viên môi giới của Bên B lập trước đó hoặc gửi phiếu lệnh đến cho bên B. Trường hợp có sai sót thì phải truy tìm nguyên nhân: Nếu do nhân viên môi giới của Bên B thì những thiệt hại thuộc về trách nhiệm của Bên B, nếu sai sót do Bên A thì Bên A phải tự chịu trách nhiệm. Nếu quá thời hạn trên bên A không có ký bổ sung phiếu lệnh, thì mặc nhiên bên A đã chấp nhận các lệnh đã đặt lệnh gián tiếp.

  Bên A thừa nhận rằng, việc đặt lệnh thông qua các phương tiện như điện thoại, mạng Internet luôn tồn tại những rủi ro do lỗi của hệ thống hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác. Vì vậy, khi thực hiện đặt lệnh theo các hình thức này, bên A cam kết mặc nhiên chấp nhận mọi rủi ro, mất mát hoặc thiệt hại phát sinh đối vời tài khoản do lỗi của hệ thống hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác.

B. TỶ LỆ KÝ QUỸ GIAO DỊCH

Khi đặt lệnh bán chứng khoán, bên A phải có đủ số lượng chứng khoán đặt bán trên tài khoản

Khi đặt lệnh mua chứng khóan, số dư bằng tiền trên tài khoản phải đáp ứng các điều kiện về tỷ lệ ký quỹ giao dịch do bên B quy định

C. LÃI SUẤT

Bên A được hưởng lãi suất không kỳ hạn trên số dư tiền mặt trong tài khoản của Bên A

D. THÔNG BÁO MẶC ĐỊNH

Khi ký tên vào hợp đồng này, Bên A mặc nhiên thừa nhận giá cả chứng khoán có thể luôn luôn biến động, và một chứng khoán bất kỳ đều có thể lên giá hoặc xuống giá, và trong một số trường hợp có thể trở nên hoàn toàn vô giá trị. Bên A công nhận rằng luôn có một rủi ro tiềm tàng khi mua, bán chứng khoán. Vì vậy bên A hoàn toàn chịu trách nhiệm và chấp nhận mọi rủi ro có thể xảy ra đối với giá trị tất cả các chứng khoán trên tài khoản được mở theo hợp đồng này

Khi ký tên vào hợp đồng này, Bên A thừa nhận công ty chứng khoán đã thông báo đầy đủ cho Bên A về chức năng, giấy phép hoạt động, phạm vi kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện ký hợp đồng.

Khi ký tên vào hợp đồng này, Bên A mặc nhiên thừa nhận đã được nhân viên của Bên B diễn giải những rủi ro trong giao dịch, cũng như có đủ thông tin về tư cách của người giao dịch với mình.

Khi ký tên vào hợp đồng này, Bên A và Bên B mặc nhiên cùng thống nhất Quy trình thanh toán bù trừ tiền và chứng khoán hiện hành cho tất cả các giao dịch chứng khoán.

Khi ký tên vào hợp đồng này, Bên A và Bên B mặc nhiên cùng tuân thủ Quy trình giao dịch chứng khoán hiện hành

Điều IV : QUYỀN CỦA BÊN A

 1. Sở hữu hợp pháp tiền, chứng khoán mà Bên A ủy thác cho Bên B lưu giữ.
 2. Đặt lệnh giao dịch thông qua Bên B;
 3. Nhận báo cáo về giao dịch đã được thực hiện;
 4. Được bồi thường thỏa đáng trong trường hợp có sai sót trong việc thực hiện giao dịch do lỗi Bên B gây ra.
 5. Nhận các khoản lợi nhuận hợp pháp gắn liền với chứng khoán thuộc quyền sở hữu của Bên A, bao gồm cổ tức, trái tức, cổ phiếu thưởng.v.v.. theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán
 6. Thực hiện các quyền hợp pháp của người sở hữu chứng khoán như quyền biểu quyết của cổ đông, quyền của chủ sở hữu trái phiếu với tư cách là chủ nợ, và các quyền kèm theo chứng khoán mà Bên A sở hữu theo quy định của đơn vị phát hành ra chứng khoán đó
 7. Hưởng lãi suất không kỳ hạn trên số dư tiền mặt trong tài khoản của Bên A.
 8. Yêu cầu rút tiền, chứng khoán từ tài khoản của bên A và chấm dứt hợp đồng với Bên B.
 9. • Được ủy quyền toàn phần hoặc từng phần cho người khác thực hiện giao dịch trên tài khoản theo quy định của bên B

Điều V : NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

 1. Bên A cam đoan những thông tin về bên A được liệt kê trong bản hợp đồng này và trong giấy yêu cầu mở tài khoản là hoàn toàn đúng sự thật. Trường hợp có sự thay đổi thông tin hoặc thông tin sai lệch, bên A có trách nhiệm thông báo ngay cho bên B để điều chỉnh. Bên B sẽ không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại phát sinh do sự thay đổi thông tin hoặc thông tin sai lệch không được cập nhật
 2. Trong trường hợp Bên A yêu cầu Bên B tư vấn về chứng khoán và đầu tư chứng khoán, Bên A phải cung cấp trung thực và đầy đủ thông tin về khả năng tài chính, mục đích đầu tư cho Bên B và thông báo cho Bên B khi có những thay đổi về địa chỉ, khả năng tài chính, mục đích đầu tư.
 3. Nghiên cứu, tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán và giao dịch chứng khoán do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Sở/ Trung tâm giao dịch chứng khoán ban hành và các quy định của bên B khi thực hiện giao dịch chứng khoán.
 4. Tuân thủ các quy định trong việc lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán do Trung tâm lưu ký ban hành
 5. Thanh toán phí môi giới, phí lưu ký, thuế thu nhập cá nhân về chuyển nhượng vốn cổ phần, các khoản phí , thuế khác theo quy định và cách thức do Bên B công bố theo từng thời điểm.
 6. Thanh toán tiền mua chứng khoán đúng hạn và giao chứng khoán đúng hạn trong trường hợp Bên B thực hiện giao dịch mua bán chứng khoán theo lệnh của Bên A.

Trong trường hợp Bên A cố tình không thực hiện nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch đã được thực hiện: Bên B sẽ phong tỏa tài khoản của Bên A, báo cáo Trung tâm lưu ký, Sở giao dịch, kết toán chi phí thủ tục và sử dụng số tiền trên tài khoản hiện có cũng như xử lý các loại chứng khoán trên tài khoản Bên A hiện có để làm nguồn thanh toán các nghĩa vụ của Bên A. Nếu sau khi thực hiện các khoản phải thanh toán mà còn dư sẽ được chuyển trả Bên A, ngược lại nếu thiếu Bên B sẽ nhờ cơ quan trọng tài kinh tế hoặc toà án xét xử theo luật định.

Điều VI : QUYỀN VÀ NGHĨA CỦA BÊN B

 1. Hưởng các loại phí môi giới, phí thủ tục, phí lưu ký và các khoản phí khác theo biểu phí quy định.
 2. Được quyền trích tiền thanh toán phí giao dịch, lưu ký, các khoản phí khác và thuế (nếu có) của bên A sau khi lệnh mua/ bán được thực hiện
 3. Trong trường hợp bên A không thực hiện nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch chứng khoán được thực hiện phù hợp với quy định, bên B có quyền sử dụng tiền và hoặc bán chứng khoán trên tài khoản của bên A để thanh toán nghĩa vụ phát sinh đó. Nếu số tiền và chứng khoán trên tài khoản không đủ để thực hiện nghĩa vụ, Bên B có quyền yêu cầu bên A thực hiện nay đủ nghĩa vụ và bồi thường thiệt hại phát sinh
 4. Chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn trong các trường hợp :
  1. Bên A yêu cầu chấm dứt hợp đồng.
  2. Bên A vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều IV hợp đồng này
  3. Bên A thực hiện các hành vi bị cấm được quy định của pháp luật về chứng khoán và giao dịch chứng khoán do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán ban hành
  4. Bên A là pháp nhân bị giải thể, phá sản, sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, Bên A là cá nhân qua đời

Trong các trường hợp nêu trên Bên B sẽ phong tỏa tài khoản của Bên A, báo cáo Trung tâm lưu ký, Sở giao dịch, kết toán chi phí thủ tục và sử dụng số tiền trên tài khoản hiện có cũng như xử lý các loại chứng khoán trên tài khoản bên A hiện có để làm nguồn thanh toán các nghĩa vụ của Bên A. Nếu sau khi thực hiện các khoản phải thanh toán mà còn dư sẽ được chuyển trả bên có quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của bên A, ngược lại nếu thiếu bên B sẽ nhờ cơ quan trọng tài kinh tế hoặc tòa án xét xử theo luật định.

Điều VII : NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

 1. Lưu giữ tiền của Bên A tại tài khoản mở tại ngân hàng chỉ định thanh toán theo qui định.
 2. Lựa chọn nơi lưu giữ chứng khoán của Bên A tại phòng lưu ký tập trung của Trung tâm giao dịch chứng khoán hoặc tại văn phòng công ty chứng khoán cho phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán
 3. Giữ bí mật các thông tin về tài khoản của Bên A trừ trường hợp phải cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật.
 4. Không được sử dụng tiền, chứng khoán của bên A nếu không có lệnh của bên A.
 5. Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu lệnh và thực hiện giao dịch theo yêu cầu của bên A phù hợp với các quy định của pháp luật và hợp đồng này.
 6. Cung cấp thông tin về tài khoản và thông báo cho Bên A kết quả thực hiện lệnh giao dịch chứng khoán theo phương thức thỏa thuận của 2 bên.
 7. Bồi thường thỏa đáng cho bên A trong trường hợp có sai sót gay thiệt hại thực tế do lỗi của Bên B khi thực hiện lệnh giao dịch trên cơ sở thương lượng .
 8. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

Điều VIII : THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này được giải quyết dực trên cơ sở thương lượng bình đẳng và hòa giải. Trường hợp thương lượng hòa giải không thành, các bên đưa tranh chấp ra cơ quan trọng tài hoặc TAND do bên B lựa chọn để xét xử theo quy định của pháp luật.

Điều IX : ĐIỀU KHOẢN CHUNG:

Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản đã nêu trong hợp đồng, mọi sự sửa đổi bổ sung phải được 02 bên thống nhất bằng văn bản mới có giá trị thi hành.

Các bên hoặc người thừa kế quyền và nghĩa vụ hợp pháp của hai bên phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ phát sinh từ các hợp đồng đã giao kết trước khi hợp đồng hết hiệu lực. Việc xử lý hợp đồng vô hiệu thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều X : HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực đến khi có thỏa thuận khác được lập thành văn bản giữa bên A và bên B.

Hợp đồng này được lập thành 02 (hai ) bảnchính, có giá trị như nhau, mỗi Bên giữ 01(một) bản.

Tôi xác nhận đã đọc và đồng ý với các Quy định về mở và sử dụng tài khoản giao dịch chứng khoán tại FSC.
 
Đăng ký sử dụng các dịch vụ tiện ích giao dịch chứng khoán sau đây:
1. Đặt lệnh qua tổng đài    Không
2. Nhận kết quả khớp lệnh qua tin nhắn
Chủ tài khoản
Người được ủy quyền
Không
3. Tra cứu thông tin tài khoản và thông tin thị trường
Chủ tài khoản
Người được ủy quyền
Không
4. Nhận được thông báo liên quan đến dịch vụ, sản phẩm, chương trình hỗ trợ của FSC, sự kiện, đấu giá, cổ tức và các thông báo khác từ FSC
Không
5. Giao dịch trực tuyến @Trade
Không
6. Ứng trước tiền bán chứng khoán tự động
Không
 
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TIỆN ÍCH GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
ĐIỀU KHOẢN CHUNG
 1. Khách hàng xác nhận đã tìm hiểu và được hướng dẫn đầy đủ và chi tiết về cách thức sử dụng các Dịch vụ tiện ích giao dịch tại FSC và tự nguyện tham gia vào giao dịch này, đồng thời cũng đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết thực hiện các điều khoản và điều kiện này và các biểu phí liên quan hiện hành được FSC đính kèm hoặc thông báo cho Khách hàng.
 2. Các điều khoản và điều kiện này cùng với Giấy đăng ký sử dụng tiện ích giao dịch chứng khoán là một phần không thể tách rời của Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán và có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi bị thay thế hay chấm dứt.
 3. Các điều khoản khác không được quy định tại đây sẽ được điều chỉnh bời Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán.
 4. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào trong việc giải thích các điều khoản và điều kiện này với Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán thì các điều kiện và điều khoản này sẽ được ưu tiên tham chiếu và áp dụng.
Tôi xác nhận đã đọc và đồng ý với các Điều khoản sử dụng tiện ích giao dịch chứng khoán.
 
Mục tiêu và năng lực đầu tư
 
I. Mục tiêu đầu tư
Thu nhập: %
Tăng trưởng dài hạn: %
Tăng trưởng trung hạn: %
Tăng trưởng ngắn hạn: %
II. Mức độ chấp nhận rủi ro
Thấp: %
Trung bình: %
Cao: %
III. Tài sản
Thu nhập của khách hàng: VNĐ
Thu nhập của vợ/chồng: VNĐ
IV. Hiểu biết về đầu tư
Rất tốt Tốt
Còn nhiều hạn chế Chưa biết
V. Kinh nghiệm trong hoạt động đầu tư
Chưa có Trái phiếu
Tín phiếu kho bạc Bán khống
Cổ phiếu Chứng khoán khác
VI. Người có quyền, lợi ích tài chính đối với tài khoản này
Họ tên:
Điện thoại:
VII. Đây có phải là tài khoản được ủy thác quản lý Có   Không
Họ tên người được ủy thác:
Điện thoại:
VIII. Tên công ty đại chúng mà khách hàng sở hữu 5% vốn điều lệ trở lên
VIII. Tên công ty đại chúng mà khách hàng nắm chức danh quản lý 
IX. Quan hệ giữa khách hàng và người tư vấn
Mới quen Giới thiệu
Quan hệ họ hàng Hình thức khác
Không quen biết
 
Nhập mã xác nhận
 
 Đổi hình     
Ghi chú: Những mục có dấu (*) là mục bắt buộc phải điền.