Nhận định thị trường ngày

Bản tin thị trường ngày 18/08/2017 (18/08/2017)
Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/08/2017, chỉ số VN-Index giảm 5.98 điểm tương 0.77% xuống 767.59 điểm, tổng khối lượng giao dịch đạt 238.3 triệu đơn vị, trị giá 5,696.22 tỷ đồng. Toàn sàn có 70 mã tăng, 218 mã giảm và 45 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index giảm 6.17 điểm tương ứng 0.82% xuống 743.2 điểm với 6 mã tăng, 23 mã giảm và 1 mã đứng giá.

Bản tin thị trường ngày 16-08-2017 (16/08/2017)
Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/08/2017, chỉ số VN-Index giảm 5.11 điểm tương 0.66% xuống 771.06 điểm, tổng khối lượng giao dịch đạt 152.5 triệu đơn vị, trị giá 2,971.76 tỷ đồng. Toàn sàn có 107 mã tăng, 163 mã giảm và 62 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index giảm 5.32 điểm tương ứng 0.71% xuống 746.07 điểm với 10 mã tăng, 18 mã giảm và 2 mã đứng giá.

Bản tin thị trường ngày 15-8-2017 (15/08/2017)
Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/08/2017, chỉ số VN-Index tăng 4.09 điểm tương 0.53% lên 776.17 điểm, tổng khối lượng giao dịch đạt 185.5 triệu đơn vị, trị giá 3,447.15 tỷ đồng. Toàn sàn có 176 mã tăng, 93 mã giảm và 49 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index tăng 6.4 điểm tương ứng 0.86% lên 751.39 điểm với 22 mã tăng, 5 mã giảm và 3 mã đứng giá.

Bản tin thị trường ngày 14/8/2017 (14/08/2017)
Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/08, chỉ số VN-Index giảm 1.35 điểm, tương 0.17% xuống 772.08 điểm, tổng khối lượng giao dịch đạt 169.87 triệu đơn vị, trị giá 3,238.51 tỷ đồng. Toàn sàn có 104 mã tăng, 157 mã giảm và 57 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index tăng 1.57 điểm tương ứng 0.21% lên 744.99 điểm với 13 mã tăng, 13 mã giảm và 4 mã đứng giá. HNX-Index giảm 0.11 điểm tương đương 0.11% xuống 100.86 tổng khối lượng giao dịch đạt 54.07 triệu đơn vị, trị giá 504.28 tỷ đồng. Toàn sàn có 98 mã tăng, 98 mã giảm và 183 mã đứng giá. Chỉ số HNX30-Index giảm 0.05 điểm, tương ứng 0.03% xuống 186.93 điểm với 9 mã tăng, 10 mã giảm và 11 mã đứng giá.

Bản tin thị trường ngày 11/8/2017 (11/08/2017)
Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/08, chỉ số VN-Index giảm 0.23 điểm tương 0.03% xuống 773.43 điểm, tổng khối lượng giao dịch đạt 190.12 triệu đơn vị, trị giá 3,278.01 tỷ đồng. Toàn sàn có 123 mã tăng, 157 mã giảm và 43 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index tăng 2.06 điểm tương ứng 0.28% lên 743.42 điểm với 16 mã tăng, 13 mã giảm và 1 mã đứng giá. HNX-Index giảm 0.10 điểm tương đương 0.10% xuống 100.97 tổng khối lượng giao dịch đạt 67.44 triệu đơn vị, trị giá 590.06 tỷ đồng. Toàn sàn có 80 mã tăng, 102 mã giảm và 80 mã đứng giá. Chỉ số HNX30-Index giảm 0.17 điểm tương ứng 0.09% xuống 186.70 điểm với 6 mã tăng, 11 mã giảm và 13 mã đứng giá.

Bản tin thị trường ngày 10/8/2017 (10/08/2017)
Kết thúc phiên giao dịch ngày 09/08, chỉ số VN-Index giảm 17.91 điểm tương 2.26% xuống 773.66 điểm, tổng khối lượng giao dịch đạt 307.86 triệu đơn vị, trị giá 5,377.97 tỷ đồng. Toàn sàn có 86 mã tăng, 201 mã giảm và 36 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index giảm 17.06 điểm tương ứng 2.25% xuống 741.36 điểm với 2 mã tăng, 27 mã giảm và 1 mã đứng giá. HNX-Index giảm 1.22 điểm tương đương 1.19% xuống 101.07 tổng khối lượng giao dịch đạt 120.64 triệu đơn vị, trị giá 924.34 tỷ đồng. Toàn sàn có 74 mã tăng, 134 mã giảm và 48 mã đứng giá. Chỉ số HNX30-Index giảm 2.93 điểm tương ứng 1.55% xuống 186.87 điểm với 5 mã tăng, 22 mã giảm và 3 mã đứng giá.

Bản tin thị trường ngày 09/08/2017 (09/08/2017)
Kết thúc phiên giao dịch ngày 08/08, chỉ số VN-Index giảm 1.41 điểm tương 0.18% xuống 791.57 điểm, tổng khối lượng giao dịch đạt 228.9 triệu đơn vị, trị giá 4,222.4 tỷ đồng. Toàn sàn có 103 mã tăng, 181 mã giảm và 57 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index giảm 4.66 điểm tương ứng 0.61% xuống 758.42 điểm với 10 mã tăng, 19 mã giảm và 1 mã đứng giá. HNX-Index giảm 0.12 điểm tương đương 0.12% xuống 102.28 tổng khối lượng giao dịch đạt 86.47 triệu đơn vị, trị giá 654.09 tỷ đồng. Toàn sàn có 90 mã tăng, 115 mã giảm và 174 mã đứng giá. Chỉ số HNX30-Index giảm 0.96 điểm tương ứng 0.51% xuống 189.81 điểm với 19 mã tăng, 9 mã giảm và 2 mã đứng giá.

Bản tin thị trường ngày 08/08/2017 (08/08/2017)
Kết thúc phiên giao dịch ngày 07/08, chỉ số VN-Index tăng 4.30 điểm tương 0.55% lên 792.98 điểm, tổng khối lượng giao dịch đạt 222.64 triệu đơn vị, trị giá 3,972.42 tỷ đồng. Toàn sàn có 159 mã tăng, 114 mã giảm và 46 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index tăng 1.64 điểm tương ứng 0.22% lên 763.08 điểm với 15 mã tăng, 12 mã giảm và 3 mã đứng giá. HNX-Index tăng 0.47 điểm tương đương 0.46% lên 102.40 tổng khối lượng giao dịch đạt 88.6 triệu đơn vị, trị giá 830.23 tỷ đồng. Toàn sàn có 106 mã tăng, 74 mã giảm và 61 mã đứng giá. Chỉ số HNX30-Index tăng 0.76 điểm tương ứng 0.76% lên 190.77 điểm với 18 mã tăng, 9 mã giảm và 3 mã đứng giá.

Bản tin thị trường ngày 7-8-2017 (07/08/2017)
Kết thúc phiên giao dịch ngày 04/08/2017, chỉ số VN-Index tăng 0.19 điểm tương 0.02% lên 788.68 điểm, tổng khối lượng giao dịch đạt 189.38 triệu đơn vị, trị giá 3,449.81 tỷ đồng. Toàn sàn có 147 mã tăng, 121 mã giảm và 53 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index tăng 3.56 điểm tương ứng 0.47% lên 761.44 điểm với 14 mã tăng, 13 mã giảm và 3 mã đứng giá.

Bản tin thị trường ngày 2-8-2017 (02/08/2017)
Kết thúc phiên giao dịch ngày 01/08/2017, chỉ số VN-Index tăng 3.26 điểm tương 0.42% lên 786.81 điểm, tổng khối lượng giao dịch đạt 206.36 triệu đơn vị, trị giá 3,880.07 tỷ đồng. Toàn sàn có 124 mã tăng, 159 mã giảm và 43 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index tăng 2.12 điểm tương ứng 0.28% lên 758.36 điểm với 14 mã tăng, 13 mã giảm và 3 mã đứng giá.

12345678910