De Nhat Securities Corporation
Báo cáo tài chính
Năm tài chính Kỳ báo cáo Tải về
2016 Quý I  
Quý II  
6 tháng đầu năm  
Quý III  
Quý IV  
Báo cáo năm  
2015 Quý I  
Quý II  
6 tháng đầu năm  
Quý III  
Quý IV  
Báo cáo năm  
2014 Quý I  
Quý II
6 tháng đầu năm
Quý III
Quý IV
Báo cáo năm  
2013 Quý I  
Quý II  
6 tháng đầu năm  
Quý III  
Quý IV  
Báo cáo năm  
2012 Quý I  
Quý II  
6 tháng đầu năm  
Quý III  
Quý IV  
Báo cáo năm  
2011 Quý I  
Quý II  
6 tháng đầu năm  
Quý III  
Quý IV  
Báo cáo năm