De Nhat Securities Corporation
Quản lý sổ cổ đông

Cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán: các công việc sự vụ của Công ty cổ phần có liên quan đến việc giao tiếp với cổ đông như xác nhận chuyển nhượng, thay đổi thông tin nhà đầu tư, đổi số, cấp mới, chi trả cổ tức, thực hiện quyền, chốt danh sách cổ đông theo yêu cầu quản trị …v..v… sẽ làm tốn hao nhiều công sức do mức độ chuyên môn hoá chưa cao. Dịch vụ tư vấn quản lý sổ cổ đông của BECAMEX FSC sẽ giúp các doanh nghiệp giải thoát khỏi các công việc sự vụ này để tập trung vào lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính. Với hệ thống quản lý bằng phần mềm chuyên dùng, chúng tôi sẽ đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp một cách chính xác và trong thời gian nhanh nhất .  

Các hợp đồng đã và đang thực hiện 

 

* Tư vấn quản lý sổ cổ đông:

 

1.     Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB): số lượng cổ phần được uỷ quyền quản lý 7.000.000 CP

 

2.     Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật – Becamex IJC: số lượng cổ phần được uỷ quyền quản lý 54.838.905CP

 

3.     Công ty cổ phần Bê tông Becamex (ACC): số lượng cổ phần được uỷ quyền quản lý 6.000.000 CP

 

4.     Công ty cổ phần Khoáng sản Becamex(BMJ): số lượng cổ phần được uỷ quyền quản lý 6.000.000 CP

 

5.     Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương (HVI): số lượng cổ phần được uỷ quyền quản lý 30.000.000 CP

 

6.     Công ty cổ phần Phát triển Đô thị - Becamex (UDJ): số lượng cổ phần được uỷ quyền quản lý 16.500.000 CP

 

Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC): số lượng cổ phần được uỷ quyền quản lý 10.000.000 CP

 

Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh Bất động sản: Số lượng cổ phần được ủy quyền quản lý 7.000.000 CP